Presning

546500_3570321783308_802891900_n


© Sanddallund Maskinstation 2013