Snitning


IMG_2224
IMG_2204

© Sanddallund Maskinstation 2013